Deklaracja dostępności Fundacji „MAŁY PIESEK ZUZI”

Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej „MAŁY PIESEK ZUZI” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji „MAŁY PIESEK ZUZI”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Widżet serwisu Facebook, znajdujący się w prawej kolumnie na wszystkich podstronach
 • Udostępniane do pobrania pliki pdf z kolorowankami przeznaczone są do korzystania po wydrukowaniu. W wersji cyfrowej nie mają podanych tytułów.

Błędy i nieprawidłowości, związane z plikami PDF będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.

Wyłączenia

 • Mapy, znajdujące się na stronie kontakt są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sandra Napierała.
 • E-mail: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl
 • Telefon: 504 002 071

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Fundacji na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej „MAŁY PIESEK ZUZI” – Sandra Napierała
 • Adres: ul. Jarochowskiego 44, 60-239 Poznań
 • E-mail: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl
 • Telefon: 504 002 071

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie po zadzwonieniu domofonem, następnie wejść lub wjechać po podjeździe lub wejść po 3 stopniach.
 2. Dzwonek do domofonu znajduje się po lewej stronie na wysokości ok. 160 cm.
 3. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) – brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 4. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd.
 5. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 6. W odległości 5 m znajduje się parking miejski z wydzielonymi dwoma miejscami dla osoby niepełnosprawnej.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 8. Po wcześniejszym powiadomieniu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.