Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Informacje ogólne

CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Wczesne wspomaganie rozwoju to: wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego Dziecka z niepełnosprawnością lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez Dziecko nauki w szkole.
Powinno ono być podjęte jak najwcześniej, ponieważ pomoc udzielana w pierwszych latach życia Dziecka pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u Dziecka deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Wczesne wspomaganie obejmuje także wsparcie Rodzin, w nabywaniu przez nie umiejętności postępowania z Dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

JAKIE ZADANIA REALIZUJE NASZ ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
    i wsparcia Rodziny Dziecka;
  • opracowanie i realizowanie z Dzieckiem i jego Rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, z uwzględnieniem działań wspomagających Rodzinę w zakresie realizacji programu;
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
    z Dzieckiem;
  • pomoc w przystosowaniu warunków
    w środowisku domowym do potrzeb Dziecka

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Terapeutycznym Fundacji „Mały Piesek Zuzi”. Czas trwania zajęć zależy od możliwości Dziecka. Jednorazowe spotkanie indywidualne lub grupowe nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 –
w zależności od potrzeb Dziecka.
Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju są całkowicie bezpłatne, finansowane
z subwencji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a Dziecko może być objęte nimi aż do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zajęć.

 Zajęcia w Poradni:

 

Zobacz również: