Instrukcja korzystania z zajęć

 1. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mały Piesek Zuzi”
  w Poznaniu organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00-19:30 w dni powszednie.
 2. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający
  w poradni psychologiczno–pedagogicznej.
 3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mały Piesek Zuzi” może być jedynym miejscem gdzie Dziecko realizuje zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Liczba godzin i rodzaj zajęć dostosowane są do potrzeb
  i możliwości Dziecka
  . Ustalone są po konsultacji z Opiekunami, przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju powołany dla danego Dziecka.
 5. Zajęcia realizowane są zgodnie z miesięcznym harmonogramem ustalonym przez Dyrektora po wcześniejszej konsultacji z Opiekunami Dziecka oraz zespołem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju Dziecka.
 6. Ustalony harmonogram nie podlega zmianom poza wypadkami losowymi, które powinny być zgłaszane natychmiastowo. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności Dziecka zajęcia przepadają i nie podlegają możliwości odrabiania.
 7. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia zajęć, który jest spowodowany spóźnieniem Dziecka zajęcia nie podlegają wydłużeniu. W przypadku braku informacji
  o możliwym spóźnienia, Prowadzący oczekuje przybycia Dziecka do 15 minut. Po tym czasie zajęcia przepadają i nie podlegają możliwości odrobienia.
 8. Zajęcia, które nie zostały zrealizowane z powodu nieobecności lub były skrócone
  z powodu spóźnienia Prowadzącego podlegają możliwości odrobienia w terminie uzgodnionym z Opiekunami Dziecka. Odrobienie zajęć uzależnione jest od możliwości Dziecka oraz Prowadzącego.
  W przypadku rezygnacji z realizacji zajęć należy niezwłocznie poinformować
  o tym fakcie Dyrektora Poradni
  .

Zobacz również