Działalność Fundacji „Mały Piesek Zuzi”

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” powstała w 2006 roku, z inicjatywy grupy osób, które postanowiły połączyć swoje zainteresowania zawodowe związane z pracą z Dziećmi,
z pasją do psów. Fundacja od początku przyciągała profesjonalistów, którzy pomagali zwiększać dostępność dogoterapii na terenie Poznania i okolic, jak również przyczyniali się do rozwoju Fundacji „Mały Piesek Zuzi” jako organizacji.

Od 2009 roku Fundacja wynajmuje od miasta Poznania lokal przy ul. Jarochowskiego 44, który własnymi środkami wyremontowała i wyposażyła, i który dziś służy jako ośrodek terapeutyczny, w którym każdego tygodnia odbywa się około 200 zajęć z Dziećmi.

Fundacja od początku swojego działania kładła nacisk na zwiększanie kwalifikacji zespołu
i dziś może poszczycić się współpracą ze specjalistami z wielu dziedzin, takich, jak fizjoterapia, pedagogika specjalna, psychologia czy neurologopedia.

Aby kontynuować swoje dzieło Fundacja „Mały Piesek Zuzi” korzysta z różnych źródeł finansowania. Dzięki zaangażowaniu fundraiserów udaje nam się zdobywać środki od sponsorów oraz grantodawców. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy 30  projektów, na łączną kwotę przekraczającą 600 tys. zł, finansowanych ze źródeł samorządowych i rządowych. Ponad to, posiadamy również ofertę odpłatnych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, dostępnych dla wszystkich, z których dochód wspiera utrzymanie ośrodka.

Posiadamy statut Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możecie Państwo wesprzeć nasze działania rozliczając się z fiskusem i podając nasz numer KRS w rubryce „1%”.

Od sierpnia 2014 roku Fundacją „Mały Piesek Zuzi” kieruje czwarty skład zarządu,
w osobach: Sandry Napierały, Katarzyny Mierzejewskiej i Angeliki Błaszkiewicz. Wszystkie te osoby zaczynały swoją przygodę z Fundacją jako wolontariuszki i dziś, po wielu latach zdobywania doświadczeń, tworzą zgrany zespół, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Wartości, którymi kierujemy się w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” to tolerancja i otwartość na niepełnosprawność oraz dbałość o dobrostan psów.

STATUT FUNDACJI

Postanowienia ogólne

Fundacja Dogoterapeutyczna „Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej Mały Piesek Zuzi”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 27.09.2006r. Repertorium A numer 8481/2006 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 • 3
 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Czas trwania fundacji jest nieokreślony.
 3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji.
 • 4
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: „Fundacja Mały Piesek Zuzi”.
 • 5

Celem Fundacji jest prowadzenie działań o charakterze rehabilitacyjnym, terapeutycznym (w tym m.in. terapii kontaktowej z udziałem zwierząt), edukacyjnym i oświatowym, mających na celu propagowanie aktywności i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto Fundacja działa w celu ochrony zwierząt i propagowania działań o charakterze charytatywnym oraz podnoszenia świadomości ekologicznej, w tym w szczególności podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinie kultury kynologicznej. 

 • 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. odpłatną i nieodpłatną terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób;
 2. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;
 3. odpłatne i nieodpłatne organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz innych zwierząt;
 4. organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji;
 5. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
 6. pielęgnacje zwierząt;
 7. stworzenie ośrodka terapeutycznego;
 8. zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w
  rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 9. propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
 10. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
 11. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 12. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
 13. sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
 14. zawieranie umów z producentami materiałów reklamowych promujących Fundację;
 15. organizowanie odpłatnych obozów dla dzieci pełnosprawnych;
 16. organizowanie odpłatnych szkoleń dla wolontariuszy;
 17. odpłatne i nieodpłatne organizowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
 18. odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi;
 19. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
 20. odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalno – edukacyjnych;
 21. wykup lub dzierżawę terenów celem założenia i prowadzenia ośrodków wypoczynkowo – terapeutycznych między innymi dla celów terapii z udziałem zwierząt;
 22. współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą, a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 23. stworzenie sieci klinik bezpłatnego leczenia zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych;
 24. odpłatne i nieodpłatne szkolenie psów służących do terapii z udziałem zwierząt oraz psów przewodników;
 25. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt;
 26. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 27. prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;
 28. odpłatne i nieodpłatne opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt;
 29. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;
 30. uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji;
 31. odpłatną i nieodpłatną działalność wspomagającą edukację – działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym stworzenie i prowadzenie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju;
 32. odpłatną i nieodpłatną działalność fizjoterapeutyczną;
 33. odpłatną i nieodpłatną opiekę dzienną nad dziećmi;
 34. odpłatne i nieodpłatne badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 35. odpłatne i nieodpłatne badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Organy fundacji

 • 7

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna.

 • 8

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem składającym się z 2 – 5 członków.
 2. Radę fundacji powoła Fundator, który wniósł wkład założycielski.
 3. Powoływanie nowych członków, dokonywane jest przez Członków Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji zwoływana jest nie rzadziej niż raz do roku.
 5. Rada podejmuje decyzje w zakresie swoich kompetencji w formie uchwał:
 6. a) jednomyślnie- gdy członków jest dwóch
 7. b) zwykłą większością głosów- gdy liczba członków jest większa niż 2 osoby.
 8. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
 9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji,
 10. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
 11. zmiany statutu, w tym zmiany celów statutowych,zmiany, dodania, wykreślenia przedmiotu działalności statutowej,
 12. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego,
 13. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
 14. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków – w oparciu o wnioski i opinie pozostałych organów,
 15. decyzje o połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
 16. decyzje o likwidacji Fundacji i powołaniu likwidatorów.
 17. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku:
 18. śmierci członka
 19. zrzeczenia się członkostwa na ręce pozostałych członków Rady Fundacji.
 • 9

Zarząd Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. W skład zarządu wchodzi do 4 osób w osobach Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu powoływanych przez Radę Fundacji na okres 3 lat, przy czym kadencja pierwszego Zarządu upływa z dniem 31.12.2009r.
 3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Dopuszcza się możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach Członek Zarządu wszedł w skład Rady Fundacji.
 5. Osoba powołana w skład Zarządu może być w każdej chwili odwołana przez Radę Fundacji.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes samodzielnie lub łącznie dwóch Członków Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.
 8. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu,
 10. Posiedzenie zarządu jest ważne jeżeli uczestniczą w nim co najmniej dwie osoby powołane w skład zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 12. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 13. Uchwały zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 14. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
 15. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 16. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 17. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
 18. prowadzenie list ofiarodawców,
 19. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,
 20. sporządzanie i przedkładanie Rady Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 21. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 ustawy o fundacjach,
 22. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Rady lub Komisji Rewizyjnej,
 23. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
 24. inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji
 25. Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora.
 26. Do zadań Biura Fundacji należą:
 27. obsługa administracyjna Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 28. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji.
 29. Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.
 30. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.
 31. Członkostwo w zarządzie ustaje w wyniku:

a odwołania przez Radę Fundacji,

b śmierci członka,

c zrzeczenia się członkostwa na ręce Prezesa Zarządu lub w przypadku Prezesa- na ręce Rady Fundacji.

 • 10 

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Komisję Rewizyjną powołuje się na czas nieokreślony.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i co najmniej 2 członków.
 4. Przewodniczący kieruje działalnością Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 6. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 7. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 8. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia, mogą otrzymywać jednak zwrot uzasadnionych kosztów, nie wyższy jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia określonego właściwymi przepisami prawa.
 9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 10. wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
 11. propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
 12. Komisja Rewizyjna wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 13. Komisja Rewizyjna ma prawo inicjować kierunki działań Fundacji
 14. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając każdego Członka Rady na co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
 15. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin.
 16. Komisja Rewizyjna jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu i głosowaniu bierze udział co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczący.
 17. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 18. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 19. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokoły.
 20. Komisja Rewizyjna składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Majątek fundacji

 • 11

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 • 12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są także:

 1. a) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
 2. b) odsetki bankowe i przychody z majątku,
 3. c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. d) dochody ze sprzedaży materiałów reklamowych, z organizacji odpłatnych imprez i obozów,
 5. e) dochody z praw majątkowych.
 6. f) dochody z innych czynności – nie wymienionych powyżej, a służącychrealizacji celów statutowych Fundacji
 • 13

Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.

 • 14
 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2006r.~
 • 15
 1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.
 2. Zabrania się:
 3. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 4. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 6. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

Właściwy minister

 • 16

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Minister ds. zdrowia

Postanowienia końcowe

 • 17

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

 • 18

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych.

 • 19

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji Rada Fundacji, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.”

 

 

Logo Fundacji Mały Piesek Zuzi


Zobacz również